برگزار کنندگان

تاریخ برگزاری

  23 اردیبهشت ماه 95

آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 568 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 429 مقاله

همایش نگار

محورهای کنفرانس

مهندسی معماری و توسعه پایدار
 1. مصالح و فن آوري هاي نوين در معماری
 2. معماری و هویت شهری
 3. معماری پایدار
 4. باستان شناسی ومیراث شهری
 5. معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
 6. روشها و فناوریهای نو در در معماری
 7. انرژی های نو در معماری
 8. سبک شناسی معماری
 9. معماری خیابانی
 10. تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 11. گرافیک شهری
 12. معماری ایرانی وتوسعه پایدارشهری
 13. معماری ومحیط زیست
 14. معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 15. معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 16. نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
 17. الگوهای معماری بومی
 18. معماری منظر
 19. معماری اسلامی وتوسعه پایدار
 20. بوم شناسی وزیبایی شناسی در معماری
 21. وسایرایده های نوین در زمینه معماری
 شهرسازی وتوسعه پایدار
 1. بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
 2. شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 3. سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
 4. ناپايداري شهر و عوامل موثر
 5. شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
 6. حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
 7. شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
 8. تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
 9. توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
 10. كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 11. الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
 12. المان های شهری و محورهاي مرتبط
 13. برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 14. طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
 15. مشارکت در امور شهری
 16. بهسازی و نوسازی شهری
 17. ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
 18. سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پايدار
 19. بافت های تاریخی و بهسازی آثار تاریخی
 20. نوسازی شهری
 21. برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
 22. شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 23. شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 24. وسایر ایده های مرتبط باشهرسازی وتوسعه پایدار
 گردشگری ،میراث فرهنگی ومیراث شهری
 1. ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
 2. بازاریابی بین‎الملی درجهانگردی ورفتار مصرف کننده
 3. معماری،گردشگری ومیراث شهری
 4. باستان شناسی وگردشگری پایدار
 5. گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر
 6. گردشگری،طبیعت گردی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی و اقلیم وآب وهوا
 7. جغرافیا و گردشگری(کلیه محورها)
 8. گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 9. گردشگری ،معماری، شهرسازی وتوسعه پایدار
 10. استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري(اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و...)
 11. گردشگري مذهبي ،فرهنگی و پزشکی
 12. گردشگری وموزه ها وموسیقی های محلی وصنایع دستی
 13. مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران
 14. گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)
 15. گردشگری ، آمایش سرزمین وهمبستگی ملی
 16. جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری
 17. گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی
 18. گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی
 19. گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوری اطلاعات،IT
 20. تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎وتعامل‎فرهنگی
 21. گردشگری،نظم وامنیت و توسعه مناطق مرزی ومناطق محروم
 22. سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی و روش های کمی در جهانگردی
 23. گردشگری ، فرودگاه ها وحمل ونقل هوایی
 24. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری
 25. ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری
 26. نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری
 27. گردشگری عصبی
 28. گردشگری ،کشاورزی ومحیط زیست پایدار
 29. سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری،میراث فرهنگی  و توسعه پایدار
ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار
 1. علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین
 2. جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
 3. جغرافیا وآمایش سرزمین
 4. جغرافیا ومدیریت جامع شهری
 5. جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار
 6. جغرافیار ومدیریت زیست محیطی
 7. جغرافيا ومديريت بحران
 8. كاربري اراضي درشهرها
 9. حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي
 10. شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
 11. الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
 12. مشارکت در امور شهری
 13. روش شناسی درعلوم انسانی،هنر وجغرافیا
 14. وسایر ایده های نوین درزمینه علوم جغرافیایی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار
 مدیریت وبرنامه ریزی شهری
 1. فرهنگ شهر نشینی
 2. شهروند و حقوق شهروندی
 3. ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
 4. تعامل در فضای شهری
 5. روانشناسی محیطی
 6. روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 7. شهر و حقوق شهروندی
 8. طراحی وفضاهای شهری
 9. مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 10. برنامه ریزی کالبدی شهری
 11. برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 12. مدیریت شهری
 13. برنامه هاي توسعه شهري
 14. مدیریت پروژه های شهری
 15. مدیریت بحران
 16. برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
 17. مشارکت در امور شهری
 18. گردشگری شهری
 19. ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
 20. بهسازی و نوسازی شهری
 21. نماهای شهری
 22. تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
 23. كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 24. مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
محورهای محیط زیست شهری
 1. محيط زيست و انواع آلودگي ها
 2. مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
 3. برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
 4. جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
 5. شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 6. کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 7. شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 8. فضای سبز و محیط زیست شهری
 9. مسائل محیط زیست کلان شهرها
 10. اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 11. شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 12. اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 13. اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 14. مدیریت پسماند در شهرها
 15. ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
 16. نانو ومحيط زيست
 17. روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 18. فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
 19. حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 20. كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
 21. تغيير اقليم ومحيط زيست
 22. مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 23. ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
 24. گردشگري ومحيط زيست
 25. ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست
محورهای آزاد
 1. سایر ایده های نوین وپژوهش های محققان در زمینه های معماری،شهرسازی،هنر،فرهنگی ومیراث فرهنگی وشهری
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )